Selection of images from Fragrant Mandarin YouTube videos
Initials
Finals
x
Play button

Mandarin character reading a book a o-uo e i u ü ai ei ao ou ia ie ua üe er iao iou uai uei an en in ün ang eng ing ian uan üan uen iang uang ueng-ong iong
b ba bo bi bu bai bei bao bie biao ban ben bin bang beng bing bian
p pa po pi pu pai pei pao pou pie piao pan pen pin pang peng ping pian
m ma mo me mi mu mai mei mao mou mie miao miu man men min mang meng ming mian
f fa fo fu fei fou fan fen fang feng
d da duo de di du dai dei dao dou die diao diu dui dan dang deng ding dian duan dun dong
t ta tuo te ti tu tai tao tou tie tiao tui tan tang teng tian tuan tun tong
n na nuo ne ni nu nai nei nao nie nüe niao niu nan nen nin nang neng nian nuan nun niang nong
l la luo le li lu lai lei lao lou lie lüe liao liu lan lin lang leng lian luan lun liang long
g ga guo ge gu gai gei gao gou gua guai gui gan gen gang geng guan gun guang gong
k ka kuo ke ku kai kao kou kua kuai kui kan ken kang keng kuan kun kuang kong
h ha huo he hu hai hei hao hou hua huai hui han hen hang heng huan hun huang hong
j ji ju jia jie jue jiao jiu jin jun jing jian juan jiang jiong
q qi qu qia qie que qiao qiu qin qun qing qian quan qiang qiong
x xi xu xia xie xue xiao xiu xin xun xing xian xuan xiang xiong
zh zha zhuo zhe zhi zhu zhai zhei zhao zhou zhua zhuai zhui zhan zhen zhang zheng zhuan zhun zhuang zhong
ch cha chuo che chi chu chai chao chou chuai chui chan chen chang cheng chuan chun chuang chong
sh sha shuo she shi shu shai shei shao shou shua shuai shui shan shen shang sheng shuan shun shuang
r ra ruo re ri ru rao rou rui ran ren rang reng ruan run
z za zuo ze zi zu zai zei zao zou zui zan zen zang zeng zuan zun zong
c ca cuo ce ci cu cai cao cou cui can cen cang ceng cuan cun cong
s sa suo se si su sai sao sou sui san sen sang seng suan sun song